Започва кандидатстването за стипендии за успех и специални постижения

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Кандидатстването ще продължи до 15 януари 2017 г.
Видове стипендии

В рамките на проекта ще бъдат предоставяни два вида стипендии:

  1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, ще могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления. Целта на тези стипендии е да се стимулира обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната.
    Ще бъдат предоставени 151 500 месечни стипендии по 120 лв. за студентите в редовна форма на обучение, обучаващи се в приоритетни професионални направления.
  2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, ще могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.
    Ще бъдат отпуснати 30 300 еднократни семестриални стипендии по 200 лв. на студенти в редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности от всички професионални направления.

Стипендиите, отпускани по линия на проекта, ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. В този смисъл проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите.

clock-1 Периодът за подаване на документи от студенти е: 28 ноември 2016 г. – 15 януари 2017 г.

Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секция „График”.

cursor Повече информация за проекта може да намерите тук.