МОН обяви стипендии за студенти за Европа, Азия и Близкия Изток за обучения и летни езикови курсове

Стипендиите се предоставят на настоящи студенти  български граждани, завършили средно или висше образование.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани – студенти в български държавни висши училища за обучение в чуждестранни висши училища в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Възможностите са:

 • Стипендии за частичен срок на обучение
 • Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър или Магистър (след завършено средно образование)
 • Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Магистър (след придобит бакалавър или магистър)
 • Стипендии за летни езикови курсове и семинари

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата.


Стипендии за частичен срок на обучение

1. Индия – 2 стипендии за 9-месечен срок на обучение на английски език

2. Иран – 1 стипендия за 5-месечен срок на обучение на персийски или английски език

3. Македония – 5 стипендии за 1 семестър на обучение – за студенти от всички специалности без Медицина, Изкуства и Спорт

4. Полша – 10 стипендии за 5-месечен срок на обучение на полски език – за студенти от специалност Полска филология

5. Полша – стипендия за обучение за 1 семестър на полски език

6. Словакия – 4 стипендии за 5-месечен срок на обучение на словашки език

7. Унгария – 5 стипендии за 4-месечен срок на обучение (1 семестър) на унгарски език – за студенти от специалности, изучаващи унгарски език; възрастова граница на студентите – до 30 години

8. Хърватия – 2 стипендии за срок на обучение 1 семестър на хърватски език

9. Чехия – 3 стипендии за 5-месечен срок на обучение на чешки език

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2016 – 2017 г. в редовна форма на обучение
  • които да не са в първата и последната година на обучение в ОКС бакалавър или магистър след завършено средно образование
  • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на ОКС магистър след завършена степен бакалавър или магистър
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от 4.50
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса
 • Да владеят писмено и говоримо работния език

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование с профил в съответния чужд език. Не се изисква за студенти от професионално направление Филология, изучаващи съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
  • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 23 декември 2016 г. 

Събеседването ще се проведе на 28 декември 2016 г. от 10.00 часа в МОН.

 За справки телефони: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 9217 693

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Стипендии за пълен срок на обучение за Бакалавър или Магистър след завършено средно образование

1. Армения – 4 стипендии за пълен срок на обучение на руски, английски и/или арменски език

2. Виетнам – 1 стипендия за пълен срок на обучение на виетнамски, френски, руски и/или английски език

3. Гърция – 1 стипендия за пълен срок на обучение на английски, новогръцки, френски или немски език

4. Индия – 1 стипендия за пълен срок на обучение на английски език в специалност Хинди и индийска литература в Делхийския университет

5. Македония – 3 стипендии за пълен срок на обучение по всички специалности без Медицина, Изкуства и Спорт

6. Молдова – 5 стипендии за пълен срок на обучение на румънски и/или руски език

7. Монголия – 1 стипендия за пълен срок на обучение на руски и/или монголски език по всички специалности без Медицина, Изкуства и Дентална медицина

8. Румъния – 2 стипендии за пълен срок на обучение на румънски, френски и/или английски език

9. Украйна – 2 стипендии за пълен срок на обучение

10. Япония – Токайски университет – 1 стипендия за 1 академична година за студенти от специалностите Японистика и Приложна лингвистика с японски език за обучение на английски език

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2016 – 2017 г.:
  • в първи курс, редовна форма на обучение
  • с успех от завършения семестър не по-нисък от 4.50
 • Да не са навършили 25 години към датата на конкурса

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Копие от дипломата за средно образование
 • Документ за владеене на работния език (ако има такъв)
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 17 март 2017 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 20 март 2017 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 22 и 24 март 2017 г. от 10.00 часа в МОН.

 За справки телефони: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 9217 693

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Стипендии за пълен срок на обучение за ОКС Магистър

1. Гърция – 1 стипендия за пълен срок на обучение на гръцки език

2. Македония – 1 стипендия за пълен срок на обучение за кандидати от всички специалности без Медицина, Спорт и Изкуства

3. Палестина – 1 стипендия за пълен срок на обучение на арабски, английски и/или френски език

4. Румъния – 2 стипендии за пълен срок на обучение на румънски, френски и/или английски език

5. Украйна – 1 стипендия за пълен срок на обучение

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са завършили висше образование в ОКС бакалавър или магистър в българско държавно училище с успех от дипломата не по-нисък от 4.50
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса
 • Да са установили контакт с приемащия университет относно възможността за обучение по желаната специалност

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Копие от дипломата за висше образование
 • Мотивация
 • Документ за владеене на работния език. Не се изисква за кандидати, завършили висше образование  по професионално направление Филология и изучавали съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 12 януари 2017 г. 

Събеседването ще се проведе на 16 януари 2017 г. от 10.00 часа в МОН.

 За справки телефони: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 9217 693

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Летни езикови курсове и семинари
 1. Гърция – 4 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на гръцки език – за студенти от специалностите: Новогръцка филология, Класическа филология, Приложна лингвистика на гръцки език, Балканистика и Минало и съвремие на Югоизточна Европа
 2. Македония – 2 стипендии за курс с продължителност 3 седмици за студенти от специалностите: Българска филология, Славянска филология, Балканистика, История, Археология и Минало и съвремие на Югоизточна Европа
 3. Полша – 9 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на полски език – за студенти от специалност Славянска филология с полски език
 4. Румъния – 10 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на румънски език – Румънска филология, Балканистика и Минало и съвремие на Югоизточна Европа
 5. Словакия – 5 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на словашки език – Славянска филология със словашки език и преподаватели – филолози
 6. Словения – 2 стипендии за курс с продължителност 2 или 3 седмици  – за студенти от специалностите: Славянска филология, Балканистика, История
 7. Сърбия –  7 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на сръбски език- за студенти от специалности Славянска филология със сръбски език и Балканистика
 8. Турция – 2 стипендии за курс с продължителност 3 седмици на турски език – за студенти от специалностите Тюркология, Балканистика, Приложна лингвистика и Минало и съвремие на Югоизточна Европа
 9. Унгария – 5 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на унгарски език – за студенти от специалностите Унгарска филология и преподаватели – филолози
 10. Хърватия – 4 стипендии за курс с продължителност 20 дни на хърватскиезик – за студенти от специалностите Българска филология, Славянска филология, Балканистика, История, Минало и съвремие на Югоизточна Европа и преподаватели – филолози
 11. Чехия – 8 стипендии за курс с продължителност до 1 месец на чешки език – Славянска филология със чешки език и преподаватели – филолози

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2016 – 2017 г. в редовна форма на обучение
  • които да не са в първата и последната година на обучение в ОКС бакалавър или магистър след завършено средно образование
  • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на ОКС магистър след завършена степен бакалавър или магистър
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от 4.00
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса (за Унгария няма възрастово ограничение)
 • Да владеят писмено и говоримо работния език
 • Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН за летен езиков курс в същата страна

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Документ за владеене или изучаване на работния език. Не се изисква за студенти от професионално направление Филология, изучаващи съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН.

 Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 23 януари 2017 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 24 януари 2017 г. на посочените електронни адреси. Събеседването ще се проведе на 26 и 27 януари 2017 г. от 10.00 часа в МОН.

 За справки телефони: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 9217 693

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.

 

Източник: МОН