Стипендии за студенти в областта на енергетиката и информационните технологии

ЕСО ЕАД отпуска годишни стипендии на студенти от всеки един курс на обучение, обучаващи в техническите университети в Република България по специалност “Електроенергетика“ (електроснабдяване и електрообзавеждане) и специалности в областта на енергетиката и /или информационните технологии в СУ „Св. Климент Охридски”. Стипендиите ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават и други стипендии и награди.
Размерът на стипендията отговаря на сумата от размера на учебната такса за семестъра / учебната година в съответния технически университет за съответната специалност и надбавка в размер на 2 000 лева за учебна година.
Право на стипендии имат студенти:
1.      Редовна форма на обучение в посочените по-горе факултети в изброените висши учебни заведения, от IIри семестър на Iви курс до IVти курс, включително.
2.      Завършили първи семестър/курс на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър и положили успешно всички изпити по учебния план за Iви семестър/годината, с минимален среден успех „много добър 4,50”.
3.      Завършили курс на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър и с минимален успех „много добър- 4,50” от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
Етапи на подбор:
1.    Подбор по документи:
–    оценка по минимален успех
–    оценка на мотивационно писмо
2.    Събеседване (интервю)
Окончателен подбор:
1.    Всички кандидати се класират по низходящ ред спрямо сумарния бал от предварителния подбори интервюто.
2.    При наличие на двама и повече кандидати с равен бал, класацията между тях се извършва в спрямо точките от средния успех;
Изплащането на сумите се извършва на база сключен договор, по образец на ЕСО ЕАД, с лицето, определено за стипендиант, по банкова сметка на университета с посочване на лицето, чиято такса се плаща. Надбавката в размер на 2 000 лева се заплаща по банкова сметка на студента по реда предвиден в договора.
Успешните кандидати ще имат право да посещават ЕСО ЕАД, да се ангажират в дейности на дружеството, като от тях ще се изисква да представят регулярна информация за процеса на обучението им.
Одобрените стипендианти ще подпишат договор с ЕСО, който по смисъла на чл.229 от Кодекса на труда, ангажира дружеството след завършване на обучението им да ги приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения срок.
Преди да кандидатстваве, разгледайте пълните условия.
 За да кандидатствате попълнете заявлението за кандидатстване. Ще са ви нужни още автобиография; мотивационно писмо; препоръка от университет, подписана от хабилитиран преподавател /предимство/; уверение от учебното заведение с изчислен успех за Iви семестър/предходната година.
 Всички документи се подават в деловодството на ЕСО ЕАД на адрес:
бул. Цар Борис III №201
1404 София, България
Краен срок за кандидатстване няма.

За контакт: Мая Тодорова, Експерт, управление на човешките ресурси, Тел: +359 2 9691 346, m.todorova@eso.bg

Източник: http://www.tso.bg/