Финансиране на проекти в Русе в области „Култура и изкуство“ и „Знание и растеж“

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни инициативи по две програми  – „Култура и изкуство“ и „Знание и растеж“.
Финансиране на местни инициативи.

Акцентът в програма „Култура и изкуство“ е върху широкомащабни събития с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности. Подкрепа ще получат нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата и  изкуството. За да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия, проектните идеи трябва имат иновативен характер и потенциал за устойчиво място в културния календар на Русе.

Програма „Знание и растеж“ предлага подкрепа за проекти в сферата на науката, образованието,  новите технологии и всичко, което предоставя възможност на хората в Община Русе да направят крачка напред в своето личностно и професионално израстване. Фокусът на вниманието е върху споделянето на знание и опит, които са практически приложими и ще донесат ефективна положителна промяна.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища.  

Максималната продължителност на проектите не трябва да надвишава 9 месеца, а реализацията им обхваща периода 15 март 2017 г. – 31 декември 2017 г.

За повече информация може да разгледате приложените Насоки за кандидатстване

Правила за финансиране на местни инициативи

Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе чрез Фонд „Лицата на Русе;

През 2017 година Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ ще продължи да подкрепя лица с изявени дарби в рамките на фонд „Лицата на Русе“, като приемът на исканията за подкрепа ще бъде текущ през цялата година и няма да бъде обвързан с конкретни срокове.

Право на кандидатстване за подпомагане имат пълнолетни, малолетни и непълнолетни физически лица, представлявани чрез юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по Закона за читалищата, културни институти и организации, по Закона за закрила и развитие на културата, образователни институции, по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, всички със седалище в Община Русе.

Кандидатите трябва да имат изявени дарби в областта на културата, изкуството, образованието, науката, постигнати успехи в посочените области и със своите изяви да допринасят за популяризирането на Русе като град на иновациите и свободната творческа енергия  на национално и международно ниво.

Правила за подпомагане и награждаване на лица с изявени дарби

 Максималната стойност на финансовата помощ, която може да бъде отпусната е в размер на 5000 лв.

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 31 януари 2017 г.

 Източник: Фондация „Русе-град на свободния дух“