Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за ученици и студенти

Стартира XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за втори учебен срок/семестър 2016/2017.

 За 12-а година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.

  Кой може да кандидатства?

  • ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017;
  • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства.

 Какви са стипендиите?

  • за ученици от 8-и до 12-и клас:
  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв.
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв.
  • за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв.

* стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода февруари – юни 2017 г.

 Как се кандидатства?

  I етап – до 15.02.2017 г.

  •  За учениците са необходими: служебна бележка за успех от I учебен срок и за извинени/неизвинени отсъствия, автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Свободата е личен избор, не може да дойде отвън”, „На какво добро бях свидетел и какво добро направих през миналата година“.
  • За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан II семестър и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Свободата е личен избор, не може да дойде отвън”, „На какво добро бях свидетел и какво добро направих през миналата година“.

 Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038.

 Aко сте одобрени на I етап, на 20 февруари Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.


 II етап – до 22.02.2017 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, на 24 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

Източник: Фондация Благотворител