Търсят се външни оценители на проектни предложения по Програма Еразъм+

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за 2017 селекционна година.

Поканата е за оценители на предложения по ключовите дейности на Програмата:

Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Стратегически партньорства
Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиката

Изисквания:

 • наличие на минимум 5 години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+” и/или други програми;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите;

ВАЖНО! От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проект по ключова дейност на Програма „Еразъм+”, която ще оценяват за съответната селекционна година.

Необходими документи за кандидатстване:

 • наличие на подписан от кандидата формуляр за кандидатстване;
 • наличие на мотивационно писмо (в свободна форма), обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценката на проектни предложения по Програма „Еразъм+“;
 • наличие на копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • наличие на копие на документ, доказващ нивото на владеене на чужд език /един от работните езици на ЕК/;
 • наличие на професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕК – Europass CV;
 • наличие на Europass езиков паспорт;
 •  наличие на попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси;

 Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 18.01.2017 г.

 Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес: Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София. Върху плика трябва да има надпис: „За участие по покана за външни оценители“. За спазване на срока важи датата на пощенското клеймо.

Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на три етапа:

 • Проверка за легитимност – наличие на всички изисквани документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 • Оценка на документи на легитимните кандидатури;
 • Интервю с одобрените по документи кандидати и писмен изпит.

До 28.02.2017 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията. Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програмата “Еразъм+”.

 

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати.