Академия за млади лидери – вдъхновители

Екипът на МИКЦ – МладежCo търси носители на промяната, които искат да усъвършенстват себе си и да допринесат за подобряването на заобикалящата ги среда, вземайки участие в Академия за млади лидери – вдъхновители.

 Място: Пловдив

 Продължителност:

 • Клас 1 – 17-19 март 2017
 • Клас 2 – 31 март-02 април 2017
 • Клас 3 – 21 – 23 април 2017

 Изисквания към участниците:

 • да са ученици или студенти в град Пловдив
 • да искат да развият чувство за инициативност и предприемачество;
 • да желаят да преобразят заобикалящата ги апатия в добротворчество и емпатия;
 • да търсят съмишленици и визионери, с които да реализират идеите си;
 • да имат нужда от повече знания и умения как да планират и организират успешно проектите си;
 • да искат да станат по-креативен и уверени в собствените си способности;
 • да искат да опознаят себе си, своите силни страни, страсти и таланти;
 • да имат желание да водят по-ефективна комуникация;

Участниците имат възможност да се включат в една от двете академии – за ученици или студенти. Академията преминава в три последователни класа, като всеки надгражда знанията и уменията от предходния и за всеки следващ има селекция. С помощта на методите на неформалното образование и „учене чрез преживяване” участниците ще придобият нови знания и умения, докато същевременно се забавляват. Информация за трите класа:

 • Клас 1: “Лидерски и граждански компетенции”
  Цел: Развиване на нагласи за включване в обществените процеси и в процесите по вземане на решения на местно ниво.
  Основни теми: форми и инструменти на гражданско участие, демократични ценности, младежко лидерство, дебати и защита на аргументирана позиция, работа в екип и работа в мрежа.
  Брой участници: 40 ученици
 • Клас 2: „Личностно развитие, себеопознаване и развитие на меки умения”
  Цел: Развиване на позитивна нагласа спрямо себеизследването и себеусъвършенстването.
  Основни теми: инструменти за личностно развитие, идентифициране на силни и слаби страни, техники за концентрация, поставяне на лични цели, методи за развиване на креативността и мисленето “извън кутията”.
  Брой участници: 30 ученици
 • Клас 3: “Организиране на младежки събития, инициативи и кампании”
  Цел: Изграждане на нужни умения и компетенции за оказване на позитивно влияние върху предизвикателствата около нас чрез планиране, изпълнение и мониторинг на събития и кампании.
  Основни теми: идентифициране на проблеми/нужди и целеви групи, целеполагане, привличане на партньори, фондонабиране, изготвяне на план за действие, мониторинг.
  Брой участници: 20 ученика

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

 Краен срок: 13 Март 2017

 Източник: МИКЦ – МладежCo