Онлайн обучението — бъдещето на образованието?

В миналото, ако искашe да получиш квалификация или пък просто да научиш нещо ново, трябваше да се запишеш на курс в някоя колосално изглеждаща институция, да платиш съответните такси и след това физически да присъстваш на лекцията. Да, това беше така, преди онлайн обучението да промени картината.

Съгласно данните от последната анкета на Global Sharpers, в която участие са взели 25 000 младежи от цял свят, 77,84% от отговорилите са потвърдили, че са преминавали през даден онлайн курс. Тук идва въпросът: Дали онлайн обучението е бъдещето на образованието?

Какво е онлайн обучението всъщност?

Нека първо да започнем с това, какво представлява онлайн обучението реално. Онлайн обучението може да бъде два основни типа. Първият от тях се изразява в така наречените курсове за кредити, където на приети студенти се предлага определен набор от онлайн курсове, като последните могат да са организирани, както от университета, в който студента следва, така и от други ВУЗ-ове. Някои от по-познатите случаи включват OpenCourseWare на Масачузетският технологичен институт и Harvard Online Leaning.

Вторият тип онлайн обучение се състои от професионално обучение и сертификатна подготовка. Подобни форми са насочени най-често към професионалисти или студенти, които търсят обучение или подготовка за сертификационни изпити. Като най-популярни в тази категория се отличават езиковите курсове, а също и счетоводните и медицинските.

Ако се върнем на анкетното проучване на Global Sharpers, ще видим, че близо половината (47,79%) от анкетираните са казали, че биха участвали в сертификационни курсове, в това число онлайн такива, дори след като вече са започнали своята професионална кариера.

Първоначални затруднения 

Подемът на онлайн обучението не е протекъл без никакви проблеми. Още със създаването си през 60-те години, то е обект на постоянна критика поради липсата на контрол на качеството и най-вече поради недостигът на висококвалифицирани преподаватели.

Освен това се твърди, че онлайн обучението лишава учащите от някои от предимствата на на класната стая, като например комуникацията между ученик и преподавател или пък наличие на надеждна интернет връзка и електричество.

Преодоляване на предизвикателствата пред онлайн обучението

Независимо от гореспоменатите опасения, онлайн обучението се радва на голям напредък през последните години. За начало, все повече и повече ВУЗ-ове засилват своите онлайн образователни платформи поради две основни съображения — от една страна, по този начин се намаляват разходите за самите студенти, а от друга — предоставя се възможност за разширено набиране на персонал в условията на нарастваща конкуренция. В резултат на това, онлайн обучението се превръща във все по-важна част от висшето образование, с колежи и университети, използващи услугите на световно известни преподаватели и професионалисти, които насърчават именно онлайн обучението.

Като цяло, напредъкът, на който сме свидетели,  изглежда е смекчил съмнението за качеството на преподаване, тъй като 40,56% от анкетираните във вече споменатото проучване на Global Sharpers са оценили онлайн обучението, като също толкова ефективно, колкото е и традиционното обучение в класна стая. Само 11,76% са разколебани и са дали отговор “не знам”.

Аналогично, развитието на образователните технологии позволява на онлайн обучението да бъде по-достъпно и по-лесно управляемо, от когато и да е преди. Всичко, от което се нуждае един бъдещ студент е компютър, интернет връзка и основни IT умения.

Що се касае до загубата на някои от “предимствата” на традиционната класна стая, онлайн образованието може да компенсира това чрез своята гъвкавост и ниска цена. Студентите имат достъп до своите “класни стаи” винаги когато поискат, което автоматично им позволява да преглеждат и преговарят своите уроци многократно. Някои посочват, че интеракцията един срещу друг, в рамките на онлайн урока, е пренесла комуникацията между преподавател и ученик на ново ниво, където ученикът получава цялото внимание на своя учител. В този смисъл онлайн обучението е уникален и ценен начин за комуникация и получаване на знания.

Други пък твърдят, че онлайн образованието е спомогнало значително за това образованието да бъде по-достъпно, като така действително се осъществява идеята за образование за всички — тема, превърнала се в глобална цел от 1990 година насам. Макар, голям брой страни да са постигнали значителен напредък в предоставянето на основно образование на всички свои граждани, все още има твърде много хора − често живеещи в отдалечени райони – които нямат достъп до образование.

Но с увеличаване на броя на интернет потребителите в селските райони, в развиващи се страни, онлайн образованието би могло да се използва като инструмент за достигане до тази “последна” група граждани, изпълнявайки цел №4 за устойчиво развитие относно качеството на образованието.

Изтотник: World Economic Forum

Превел: Александра Александрова

Адаптирал: Мадлен Ненкова