Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.

Стипендиите на френското правителство включват :

 • 767 евро месечна издръжка
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в CampusFrance .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 Изисквания към кандидатите:

 1. да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 2. възраст :  30 години за ниво магистратура (master 2) и 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници
 3. да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър
 4. да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 5. ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение
 •  За магистратура /М2/

– За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца.

– За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

Краен срок: 17 март 2017г.

 • Програма Коперник (Post Master)

Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години. Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана.

Краен срок: 17 март 2017г.

 •  Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Срок: Документи се приемат през цялата година

Повече информация за процедурата по кандидатстване и подробности относно програмата можете да намерите тук.

Източник: Френски институт в България