Световната програма за културни лидери (GCLP), 19-23 юни 2017, Атина, Гърция

GCLP има за цел да подобри уменията на културните мениджъри, както и разработване на съвместното обучение и изграждане на партньорска мрежа. Програмата предлага набор от обучение и модули, инструменти и наръчници за обучение, базирано на практиката, което ви дава възможност за изграждане на значими сътрудничества на световно равнище.

 Място: Атина, Гърция

 Продължителност: 19-23 юни 2017г.

Обучението има за цел да подкрепи устойчивото изграждане на културни дипломатически политики, методология, инструменти, обучителни програми, като създаде общности от културни лидери. Участниците ще придобият нови лидерски умения и знания за работа с различни инструменти, които ще им помогнат в личната им практика и за по ефективното им участие в международни културни сътрудничества.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани:

 • цели, ценности и принципи на международните мрежи
 • начини за постигане на успешни проекти за сътрудничество в различни държави и култури,
 • Как да се идентифицират нови тенденции в международния културен мениджмънт,
 • Укрепване на междукултурни умения за управление и развитие на лидерството в глобален мащаб,
 • Подобряване на меки умения за сътрудничество с колегите в различен социални и културни
  среди

 Участници:

Географски критерии:

 • граждани / с постоянно пребиваване (и работят за организации в) Бразилия, Канада, Китай, Япония, Индия, Мексико, Русия, Южна Африка, Южна Корея или САЩ
 • граждани / с постоянно пребиваване (и работят за организации в) в държавите-членки на ЕС

Професионален опит:

 •  да са работили в неправителствени организации (НПО), културни предприятие (със социални или идеална цел) или обществена културна институция (като музеи, библиотеки)
 • да имат професионален опит в областта от 3 до 5 години
 •  да имат предишен опит в международни мрежи и културния обмен
 • да работили на позиция, която им позволява да действат като местни / национални разпространители на нови лидерски знания и световни културни мрежи
 • да са заемали водеща позиция в тяхната организация

Тематични интереси:

 • да са силно заинтересовани от международното културно сътрудничество и желаят да продължат да се развиват професионално в глобален аспект
 • да показват силно осъзнаване на междукултурна чувствителност и да се вълнуват от културните проблеми и теми от глобално значение

Езикови критерии и изисквания за възраст:

 • с много добри работни познания по английски език,
 • на 25-39 годишна възраст.

 Разходи: Всички разноски по настаняване и пътуването ще бъдат покрити от Cultural Diplomacy Platform.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма като приложите своето CV и обясните мотивацията си за участие.

 Краен срок: 25 март 2017г.

 Източник: GCLP