Национален конкурс за есе за пълна стипендия от ВУЗФ

Конкурс за есе на обществена тематика, с което можете да спечелите стипендия за обучение във ВУЗФ в степен бакалавър.

Спечелете стипендия, която покрива обучението Ви в степен бакалавър във ВУЗФ, като напишете есе на някоя от следните теми:

1. „Как да възродим ценностите сред младите хора в България? “
2. “Кой според вас е най-болезненият обществен проблем, пред който сме изправени днес? Защо?”
3. “Ако имате властта да промените вашата общност по позитивен начин, какви конкретни промени бихте направили?”

Изисквания за оформяне на есето и оценяване

Есето представлява свободен текст в обем до 5 стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
– Въведение
– Ясно поставена теза
– Категорична обосновка на тезата с привеждането на конкретни факти в нейна подкрепа
– Изводи (заключение)
– Използваните литературни източници следва да са посочени под формата на бележки под линия (шрифт Times New Roman 10, междуредие 1).

Есетата ще бъдат оценявани от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:
– Оригиналност на разработеното есе
– Яснота и логичност на изложението в есето
– Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания по темата на есето
– Стилово и техническо оформяне на есето

 Участници:

  1. български граждани;
  2. завършили средно образование със среден успех най-малко отличен 5,50 или имат същия среден успех за предходната учебна година и първия срок на текущата учебна година, ако са ученици в последния клас на обучение в средно училище, за което се представя копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от директора на училището;
  3. представят две препоръки от свои учители, работодатели, неправителствени организации или други сдружения.

Условия за получаване на стипендията през целия период на обучение
За да получава стипендията през целия период на обучението си, спечелилият я студент трябва да има:
1. среден успех за предходната учебна година не по-нисък от отличен 5,50;
2. не повече от 10 натрупани наказателни точки по дисциплинарната система на висшето училище към началото на новата учебна година;
3. участие с доклади на студентската научна конференция във висшето училище и в други външни студентски научни форуми или други иниациативи;
4. редовно заверени семестри за предходната учебна година.

 За да участвате изпратете разработките и останалите документи за участие в конкурса (копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от училището и препоръки) на електронна поща: marketing@vuzf.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, отдел “Маркетинг”.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 30 април 2017г.

 Контакт:

Юлияна Георгиева, мениджър “Комуникации и кариерно развитие“, ВУЗФ, тел. 02/4015807; моб.: 0888 443 096; е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg и Паула Сбиркова, експерт “Комуникации”, тел. 02/4015829, моб. 0887 267 246; е-mail: psbirkova@vuzf.bg.

 Източник: ВУЗФ