Конкурс за проекти с фокус върху млади жени и момичета

Български фонд за жените обявява конкурс за проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни бенефициенти да бъдат момичета и млади жени.

Конкурсът има следните тематични приоритети:

 • преодоляване на стереотипите, основани на пола,
 • политическо и икономическо овластяване на жени и момичета,
 • овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.

Той е в подкрепа на мисията на Фонда – изграждане на устойчива среда без дискриминация, в която момичетата и жените имат възможност да разгърнат напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация, и в изпълнение на стратегическите цели на организацията – овластяване на жените, развитие на силно женско движение и на социална филантропия за женски каузи в България.

Бюджетът на конкурса е в размер на 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност между 1000 и 5000 лева. 

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяването на млади жени и момичета:

 • Проекти, в подкрепа на лидерството и икономическото развитие на младите жени и момичета – семинари, обучения, конкурси и т.н.
 • Артистични проекти – изложби, пърформанси, конкурси, видео и т.н.
 • Проекти с научна и изследователска насоченост – проучвания, разработки, събития и т.н.
 • Лобистки и застъпнически дейности – събития, информационни кампании, инициативи, петиции и т.н., както на местно, така и на национално ниво.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права;
 • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
 • младежки организации, работещи по и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели.
 • Реалистичност на бюджета.
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр
 • копие от съдебната регистрация на организацията;
 • копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца.
 • автобиография на ръководителя на проекта.

Пълният пакет документи изпратете до office@bgfundforwomen.org. със заглавие на имейла: 2017 BFW Call for Projects Application

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 юни 2017 г.

 Пълна информация относно условията, критериите за участие и оценка на проектите може да намерите тук.

 Източник:Български фонд за жените