Набиране на проектни предложения по НПИ на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта

Министерство на младежта и спорта обява процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година, със следните направления:

  • Направление „Информирай младите“:

– Тема:   „Информирай младите за агресията“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.

– Тема: „Информирай младите за различните форми на зависимост“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 200 000 лв.

  • Направление „Мотивирай младите“ стойност на финансиране на проектно предложение до 50 000 лв.
  • Направление „Активизирай младите“стойност на финансиране на проектно предложение от 5 000 до 40 000 лв.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

В настоящата процедура участие могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г. и съпътстващите я документи и се разглеждат по реда на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., ДВ, бр. 21/2017 г.)

Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, а също така по куриер или по пощата на адрес: гр. София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 29.05.2017 г., като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 25.05.2017 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 25 май 2017 г.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта ТУК  и ТУК , интернет страницата на Национална информационна система за младежта   или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg .

Източник: НИСМ