Младежки обмен „Our steps for the future“ в Мезано, Италия, 16-25 юни 2017 г.

В Мезано, Италия ще се проведе младежки обмен по програма „Еразъм+“. Институт Перспективи е партньорска организация и ще изпрати 5 участници на обмена.

място на провеждане Място: Мезано, Италия

период на провеждане Период: 16-25 юни 2017 г. 

Целта на обмена е споделянето на европейско равнище на някои добри практики, които вече са разработени от Comitato d’Intesa в партньорство с други публични и частни заинтересовани страни от третия сектор. 

Новият проект има за цел по иновативен начин да се справи с европейското предизвикателство за устойчивото развитие (в екологично, социално, културно и икономическо измерение) и да започне нова стратегия за местно и глобално развитие.

Целите на проекта са следните:

 • Създаване на пространство за диалог и междукултурно учене сред младите хора от 5 различни страни, насърчаване на европейско и екологично гражданство;
 • Повишаване на осведомеността сред младите хора относно устойчивостта и устойчивото образование, насърчаване на етичната визия за връзката между човека и природата и устойчивият начин на живот;
 • Насърчаване на младите хора към екосъобразно поведение, преподаване на отговорно и критично потребление;
 • Насърчаване за нова устойчива култура, способна да насочва младите хора и местните общности към съзнателен и етичен избор по отношение на потреблението, начина на живот, мобилността, спестяването на енергия и рециклиране;
 • Повишаване на устойчивото образование като израз на активно гражданство и социално приобщаване;
 • Експериментиране с иновативни методи, основаващи се на неформално образование, използване на визуални изкуства и игри като универсални езици, инструменти за интеграция и подобряване на културните различия;
 • Използване на комуникация, артистичен израз и мултимедия като експериментални методологии за обучение на връстници;
 • Разпознаване и удостоверяване на нивото на способностите, нагласите и компетенциите, получени от младите хора по време на младежкия обмен;
 • Създаване на международна мрежа от партньорства, отправна точка за бъдещи сътрудничества.

 Пътните разходи се покриват до 170 евро, такса членски внос е в размер на 50 евро.

 Ако имате желание да кандидатствате, можете да го направите като изпратите имейл на erasmuska1@institute-perspectives.com с тема „Our steps for a better future“ със следната информация:

 • Три имена:
 •  Дата на раждане и година:
 • Специалност и образователна степен:
 • Професия/месторабота:
 • Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:
 • Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)
 • Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:
 • Вашето ниво на английски език:
 • Телефон за връзка:

краен срок за кандидатстване Краен срок: 4 май 2017 г.