Конкурс за ученическа разработка на тема: „Другият през моите очи”

Центърът за развитие на човешките ресурси и информационният център „Европа Директно” – София
организират конкурс за ученическа разработка на тема:
„Другият през моите очи”

Ще бъдат отличени 8 ученически разработки на различни училища. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер, включващ обучителни дейности за изграждане на граждански и личностни умения.
Лагерът ще се проведе през месец септември 2017 година.

 Изисквания към кандидатите: от 12 до 18 годишна възраст

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:
• Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
• Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията;
• Успешно преодоляване на образователните различия;
• Насърчаване на междукултурния диалог;
• Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на децата със специални образователни потребности.

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете материалите за конкурса на e-mail адресите
еtwinning@hrdc.bg и direct@europe.bg

Ученическата разработка трябва да отговаря на следните условия:
• да бъде авторски текст;
• авторите да бъдат ученици на възраст от 12 до 18 години;
• да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите);
• насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от авторски снимки, визуализиращи представената концепция*

Текстовите разработки трябва да имат авторско каре, съдържащо пълното име на училището участник, име на клуба (ако е приложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател,
точен адрес на училището, актуален телефон, е-mail за връзка. Разработки и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за нелегитимни и няма да бъдат включени в конкурса.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 август 2017 г.

  За контакт: mkaraangova@hrdc.bg