Национален конкурс „Млад застраховател“ – пълна стипендия за магистърска програма

Участниците в конкурса ще се състезават за пълна стипендия за обучение в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във ВУЗФ.

Организатори: Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)

 Изисквания към участниците:

  • български граждани с до 5 години професионален опит в областта на застраховането;
  • завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити най-малко много добър (5,00);
  • участвали в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор;
  • представили две препоръки от работодатели или други организации, вкл. неправителствени или международни организации и структури.

Какво представлява стипендията РУМЕН ЯНЧЕВ?

Това е първият в България специализиран национален конкурс в областта на застраховането, насочен към млади специалисти с до 5 години професионален опит в тази сфера, желаещи да се запознаят с “пълната картина” на застрахователния бизнес и да усвоят най-актуалните специфики на този пазар. Стипендията е учредена на името на Румен Янчев, дългогодишен член на настоятелството на ВУЗФ, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД. Тя е в размер на 100% от годишната такса за обучение и ще се предоставя от ВУЗФ на лице, прието за студент в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във висшето училище. Стипендията може да се получава през целия срок на обучението при определени условия.

Повече за магистърската програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането”

Програмата дава „пълната картина“ на застрахователния бизнес. Изградена е на база на най-актуалните специфики на пазара и покрива всички функции и процеси в една застрахователна компания. Тя отразява и възгледа ни за успеха в бизнеса, а именно: фокус върху клиента, иновативност и ефективност на процесите. Открийте всичко за програмата на http://dzi.vuzf.bg/.

 Пълният регламент на конкурса можете да видите тук.

 Начин на кандидатстване и етапи на конкурса

Първи етап
1. Подаване на заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2. Решаване на специализираната секция с въпроси и задача от областта на застраховането (вж секцията и критериите за оценка ТУК);
3. Изготвяне на мотивационно писмо;
4. Изпращане на материалите по т. 1, 2 и 3, както и на останалите придружителни документи, съдържащи: копие на дипломата за придобита бакалавърска степен с приложението към нея, две препоръки, копия на документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидатите и участието им в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор.

Втори етап
1. Провеждане на интервю с най-добре представилите се кандидати в първия етап

Мотивационното писмо представлява свободен текст в обем до 1 стандартна машинописна страница (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
– Въведение
– Ясно поставени тези
– Категорична обосновка на тезите с привеждането на конкретни факти в тяхна подкрепа
– Изводи (заключение)

Примерни насоки за изготвяне на мотивационното писмо

Каква е академичната и професионалната Ви подготовка?
Какво Ви мотивира да участвате в националния конкурс “Млад застраховател”?
Какви са очакванията Ви за обучението в програмата “Иновации и бизнес процеси в застраховането”?
Какви са целите, които искате да постигнете, след като завършите тази специалност? С какво тя ще Ви помогне?
Защо смятате, че точно Вие трябва да спечелите стипендията?
Опишете всякакви интереси, силни страни, амбиции или изследователски интереси, които притежавате, свързани с тази конкретна програма.
Всичко друго, което бихте ни казали и смятате, че е важно да научим за Вас и което ще Ви помогне да спечелите националния конкурс “Млад застраховател”.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 септември 2017 г.

За контакт – Нина Колчакова, главен секретар на АБЗ

 Източник: vuzf.bg

YOUTHub не носи отговорност за подббора на кандидатите в конкурса. За повече информация се обърнете към посочените контакти.