Отворена е покана за нови проекти в „Капана – квартал на творческите индустрии“ с фокус френска култура

От 1-ви август до 29 септември 2017 г. може да кандидатствате с проект по отворена покана, посветена на „Капана – квартал на творческите индустрии“.

Конкурсът, организиран от Фондация „Пловдив 2019″, в партньорство с Френски институт България е насочен към финансиране на събития и намеси в градска среда в квартал Капана с фокус върху френската култура.

период на провеждане  Период на провеждане: 01.08-29.09.2017г.

Целта на отворената покана е в периода от ноември 2017 г. до май 2018 г. в квартал Капана, Пловдив да се реализират артистични намеси в публичното пространство, които включват инсталации, скулптури, функционален и декоративен дизайн в градска среда. Фокусът върху френската култура включва още възможности за реализиране на акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, кино, градско градинарство и гастрономия.

Общият бюджет на поканата е 35 000лв., като не се определя минимална или максимална субсидия за проект, за да се даде възможност на участниците да представят своите идеи и концепции възможно най- реалистично.

Кой може да кандидатства?

  • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени)
  • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
  • Кооперации по Закона за кооперациите;
  • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

 Повече информация може да намерите тук.

Пълната информация можете да намерите на страницата на Фондация „Пловдив 2019″.

 Пълното описание на поканата, насоките и документите и формулярите за кандидатстване,  може да изтеглите ТУК на Български език и ТУК на английски език.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 септември 2017 г.

 Източник:  Фондация „Пловдив 2019″.