Комисията по помилване при президента на Републиката обявява прием на нови стажанти

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 18.10.-31.01.2018 г.

Продължителност на стажа: 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца.

 Профил на участниците:

  • Образование:

–  завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по Конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по Наказателно право, а студентите по Публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

– последен курс в специалностите ,,Психология“, ,,Международни отношения“ и ,,Социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5

–    Владеене на чужд език;

–    Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

–    Умения за работа в екип.

  • С предимство се ползват кандидати, които:

–          владеят повече от един чужд език;

–          са участвали във форми на допълнително обучение в български или чуждестранни университети и институти: кръжоци, правни клиники, състезания по решаване на казуси, стажове, специализации, магистратури и др.;

–          имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според специалността.

Основни отговорности:

– разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

– изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

– управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

 

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете следните документи на  m.teodosieva@president.bg или на адрес: гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“.

1.      CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;

2.      Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;

3.      Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 12 октомври 2017 г.

 За контакт: 02/9239 115 или m.teodosieva@president.bg

 Източник: Комисия по помилването на Република България