Платен стаж в WWF

WWF обявява 2 позиции за платен стаж с продължителност 6 месеца.

период на провеждане  Продължителност: 6 месеца

  Задължителни изисквания на процедура „Младежка заетост“
– кандидатите да са до 29-годишна възраст;
– да имат съответното образование;
– да не учат в момента;
– да не са собственици/управители на фирма;
– договорът се сключва за срок от 6 месеца.

ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯ

Основни задължения:
– планира и организира събития за представяне и продажба на продукти с цел привличане на финансова подкрепа за природозащитни каузи на WWF България;
– контактува с отговорните институции за получаване на разрешение за извършване на планираните събития;
– осъществява контакт с външни доставчици на услуги;
– организира, договаря и координира услуги като наем на помещения, апаратура, оборудване, настаняване, транспорт, приготвяне и сервиране на храни и напитки, хонорари на изпълнители, лектори и др. подобни;
– търси и осигурява продавач-консултанти за провежданите събития;
– помага в изготвянето на необходимата документация по наемането на продавач-консултанти (договори, декларации и др. подобни);
– координира дейности, изпълнявани от подизпълнители;
– поддържа добрия имидж на организацията, за която работи;
– следи за търговския вид и хигиената на преместваемите търговски обекти по време на провежданите събития;
– помага в посрещането и обслужването на клиенти по време на провежданите събития;
–  информира клиентите за природозащитната работа на WWF и ги насърчава да направят дарение за избрана от тях кауза;
–  приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;
–  информира прекия си ръководител за нередности;
–  изпълнява функцията на материалноотговорно лице;
–  изпълнява и други задължения, възложени от управителя, свързани с работата му.

Основни отговорности
При изпълнение на своите задължения организаторът на събития носи:
– отговорност за издаването на разрешително от отговорните институции за провежданите събития;
– отговорност за качеството на извършваната работа и за рекламации от клиенти;
– отговорност за установена липса на стоки;
– материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
– отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
– отговорност за правилното ползване на фискалното устройство;
– отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

Организаторът на събития е подчинен на управителя на Марсилея ЕООД и се отчита директно на него. В ежедневната си работа е във връзка и взаимоотношение и с персонал на WWF-България. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.

Умения и образование
– Висше образование (балавърска или магистърска степен) в областта на рекламата, маркетинга, продажбите или друга аналогична специалност;
– Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси;
– Свободно владеене на английски език;
– Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти;
– Компютърна грамотност.

Допълнителни предимства
– шофьорска книжка и минимум 2 години реален опит в управлението на автомобил

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Основни задължения:
–  посреща и обслужва клиенти в търговския обект;
–  консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки;
–  информира клиентите за природозащитната работа на WWF и ги насърчава да направят дарение за избрана от тях кауза;
–  поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;
– извършва товаро-разтоварни дейности на преместваеми търговски обекти;
– сглобява преместваеми щанд и витрини;
–  аранжира стоките на щанда и витрините;
–  следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки;
–  следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки;
–  приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;
–  информира прекия си ръководител за нередности;
–  изпълнява функцията на материалноотговорно лице;
–  изпълнява и други задължения, свързани с работата му и възложени от управителя.

Основни отговорности
При изпълнение на своите задължения продавачът носи:
– отговорност за качеството на извършваната работа и за рекламации от клиенти;
– отговорност за установена липса на стоки;
– материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
– отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
– отговорност за правилното ползване на фискалното устройство;
– отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

Продавачът-консултант е подчинен на управителя на Марсилея ЕООД и се отчита директно на него. В ежедневната си работа е във връзка и взаимоотношение и с персонал на WWF-България. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.

Умения и образование
– Средно или висше образование в областта на рекламата, маркетинга, продажбите или друга аналогична специалност;
– Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси;
– Свободно владеене на английски език;
– Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти;
– Компютърна грамотност.

Допълнителни предимства
– шофьорска книжка и минимум 2 години реален опит в управлението на автомобил

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо до Костадин Андонов на kandonov@wwfdcp.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2017 г.

  За контакт:kandonov@wwfdcp.bg

 Източник: WWF