Покана за кандидатстване по КД3, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“

Покана за проектни предложения по КД 3 Подкрепа за реформиране на политиките за децентрализирана дейност „Структурен диалог“ 

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и в дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта.

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху:

 • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за
  обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица,
  отговорни за формиране на политиките, по въпросите на структурния диалог и
  Стратегията на ЕС за младежта;
 • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните
  младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки,
  председателстващи Европейския съюз;
 • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи
  младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на
  Европейската младежка седмица;
 • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с
  участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
 • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица,
  отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по
  темите на участието в демократичния живот;
 • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята
  на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции

 Кой може да кандидатства:

Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

 Кой може да участва:

 • организация с нестопанска цел
 • НПО
 • публична институция на местно или регионално ниво

 Прочетете цялата покана преди кандидатсване!

 Пълните условия и цялата покана може да намерите тук

 Максимално допустимо финансиране : 50 000 евро

 Насоки относно кандидатстването тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 04 октомври 2017 г. до 13:00 ч.

  За контакт:

Елисавета Максова:

тел.: 02/ 915 50 25
e-mail: emaksova@hrdc.bg

Миглена Караангова:

тел.: 02/ 915 50 24
e-mail: mkaraangova@hrdc.bg

 Източник: NGOBG.info