Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството – умения за успех“

Конкурсът е насочен към неправителствени организации, работещи пряко с млади хора

Организатор: Европас-България, Еврогайдънс-България и Евродеск-България

  Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:

  • Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
  • Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност

Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Условия на конкурса

Инициативата, с която се кандидатства, трябва да отговаря на следните условия:

  • да е подкрепена от неправителствена организация (сдружение/фондация/читалище), работеща пряко с млади хора, и да е изпълнена от поне 5 младежи на възраст* от 13 до 30 години (възраст към момента на реализация на инициатива)
  • да е реализирана в рамките на периода** януари 2017 г. – ноември 2017 г. без изискване за конкретна продължителност;
    **допускат се инициативи, които са започнали в посочената времева рамка и все още не са завършили, ако вече могат да демонстрират обучителни резултати за включените в тях участници и ползи за местната общност
  • да не е дарителска кампания, целяща набиране на помощи или средства, в която не са реализирани доброволчески дейности от страна на младежи;
  • насърчава се (но не е задължително условие) инициативата да бъде придружена от авторски снимки, визуализиращи представената концепция;

Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.

Наградите

Ще бъдат отличени 5 инициативи на различни участващи организации. Всяка отличена организация ще получи предметна награда и възможност да представи инициативата си на Годишната валоризационна конференция на ЦРЧР в Международния ден на доброволеца 5 декември 2017 г. в град София.

Жури и обявяване на резултатите

Инициативите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от представители на ЦРЧР, по отношение на тяхното обучително измерение за участниците и ползата им за местната общност.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 29 ноември 2017г. на интернет страниците на Европас-България и Еврогайдънс-България . Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща.

 Условия на конкурса

Научете повече за:
Европас: http://europass.hrdc.bg
Еврогайдънс http://euroguidance.hrdc.bg
Евродеск http://www.eurodesk.bg

 За да участвате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 ноември 2017 г

 За контакт и допълнителна информация: sdaskalov@hrdc.bg; тел. 02 / 915 50 91

 Източник: ЦРЧР