Процедура за набиране на предложения, насърчаващи местните инициативи в община Монтана

Община Монтана открива процедура за набиране на предложения, насърчаващи местните инициативи. Те ще бъдат финансирани със средства от специално създаден фонд

място на провеждане Място: Монтана

Организатори: Община Монтана и Платформа АГОРА

 Профил на участниците/ Изисквания към кандидатите

Община Монтана съвместно със сдружението Платформа АГОРА изпълнява проект „Активни граждански общности за развитие и алтернатива“, подкрепен от фондация „Америка за България“. Целта на проекта е да разработи, приложи и широко популяризира механизъм за стимулиране на гражданската активност и участието на общността в решаването на местни проблеми и в подкрепа на обществени каузи. Програмата подкрепя решаването на изведените по време на граждански дискусии  местни проблеми, с активното участие на хората от общността. Целта е да се разработи и утвърди устойчив модел за работа на общностите на базата на активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен  към читалища, неправителствени организации и неформални групи. Това са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, регистрирани по Закона за народните читалища/ЗНЧ/ местни културни институти и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си  на територията на Община Монтана.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете формуляра, който може да намерите на сайта на общината.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 13.11.2017г.