Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“

 Български център за нестопанско право /БЦНП/ стартира информационната кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“. Кампанията е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, касаещи регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ или по-известни като неправителствените организации /НПО/, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. Реформата се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ, народните читалища и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г.граждански организации: сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища, клонове на местни и на чуждестранни ЮЛНЦ – ще трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел /Регистъра на ЮЛНЦ/, воден от Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички НПО е от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Какво ще включва кампанията?

  • Поредица от разяснителни онлайн материали, даващи отговори на най-важните въпроси, свързани с пререгистрацията :
  • какво ще включва процедурата по пререгистрация – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, особени случаи на пререгистрация на народни читалища и клонове на местни ЮЛНЦ;
  • какво ще се случи с регистрациите на ЮЛНЦ в окръжните съдилища, Регистър БУЛСТАТ и Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието – основни последици от регистърната реформа;
  • кои ще са основните промени и нови задължения за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, с които ще трябва да се съобразят след 01.01.2018 г.
  • Кратки видео материали с практически съвети за попълване на заявления за пререгистрация;
  • Информационни дни в Къщата на гражданските организации – безплатни консултации за ЮЛНЦ и съдействие от правния екип на БЦНП при попълване на заявления за пререгистрация на ЮЛНЦ;
  • Практически обучения за ЮЛНЦ на тема „Регистърната реформа на ЮЛНЦ и какво ще означава тя за нас на практика?“;
  • Дискусионни уебинари с обучителни елементи – практически съвети, свързани с процедурата по пререгистрация на ЮЛНЦ и попълването на заявления, с възможност за задаване на въпроси в реално време.

 

 В края на декември 2017 г. ще бъдат обявени датите на предстоящите Информационни дни в Къщата на гражданските организации, практически обучения и дискусионни уебинари, които ще се проведат през януари и февруари 2018 г.

 Повече информация може да намерите тук.

  За контакт: info@bcnl.org  или /02/ 981 66 17

 Източник: NGOBG.info