МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г.

Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на студенти български граждани, завършили средно или висше образование в български държавни висши училища за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Възможностите са:

 • Стипендии за частичен срок на обучение;
 • Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър или Магистър (след завършено средно образование);
 • Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Магистър (след придобит бакалавър или магистър);
 • Стипендии за летни езикови курсове и семинари.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация.

Важно! Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2018-2019 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата.


Стипендии за частичен срок на обучение

 1. Иран – 1 стипендия, 5-месечно обучение на персийски/английски език за студенти от всички специалности
 2. Йордания – 10 стипендии, одногодично обучение на арабски език за студенти от специалност “Арабистика”
 3. Македония – 5 стипендии, 1 семестър обучение за студенти от всички специалности, без специалностите от областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства
 4. Полша – 10 стипендии, 5-месечно обучение на полски език за студенти от специалност “Полска филология”
 5. Полша – общо 30 месеца, 1 семестър обучение на полски език за студенти от всички специалности
 6. Словакия – общо 20 месеца, 5-месечно обучение на словашки език за студенти от всички специалности
 7. Унгария – 5 стипендии, 1 семестър (4 месеца) обучение на унгарски език за студенти от всички специалности, изучаващи унгарски език
 8. Чехия – 3 стипендии, 5-месечно обучение на чешки език за студенти от всички специалости

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г. в редовна форма на обучение
  • които да не са в първата и последната година на обучение в ОКС бакалавър или магистър след завършено средно образование
  • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на ОКС магистър след завършена степен бакалавър или магистър
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от 4.50
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса
 • Да владеят писмено и говоримо работния език

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование с профил в съответния чужд език. Не се изисква за студенти от професионално направление Филология, изучаващи съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
  • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 19 декември 2017 г. 

Събеседването ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 10.00ч. в МОН.

 За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Стипендии за пълен срок на обучение за Бакалавър или Магистър след завършено средно образование

 1. Армения – 4 стипендии, пълен срок на обучение на руски/английски/арменски за студенти от всички специалности;
 2. Виетнам – 1 стипендия, пълен срок на обучение на виетнамски/френски/руски/английски за студенти от всички специалности;
 3. Гърция – 1 стипендия, пълен срок на обучение на английски/новогръцки/френски/немски за студенти от всички специалности;
 4. Македония – 3 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности без специалностите в областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства;
 5. Молдова – 1 стипендия, пълен срок на обучение на румънски/руски за студенти от всички специалности без “Медицина”, “Дентална медицина” и специалностите от областта на висше образование и изкуства;
 6. Румъния – 2 стипендии, пълен срок на обучение на румънски/френски/английски за студенти от всички специалности;
 7. Украйна – 2 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности;
 8. Япония – 1 стипендия, 1 академична година обучение на английски език за студенти от специалностите “Японистика” и “Приложна лингвистика с японски език”.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г.:
  • в първи курс, редовна форма на обучение
  • с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ 4.50
 • Да не са навършили 25 години към датата на конкурса

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Копие от дипломата за средно образование
 • Документ за владеене на работния език (ако има такъв)
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 16 март 2018 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 21 и 23 март 2018 г. от 10.00ч. в МОН.

 За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Стипендии за пълен срок на обучение за ОКС Магистър

 1. Гърция – 1 стипендия, пълен срок на обучение на гръцки език за кандидати от всички специалности;
 2. Македония – 1 стипендия, пълен срок на обучение а кандидати от всички специалности без специалностите от областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства;
 3. Румъния – 2 стипендии, пълен срок на обучение на румънски/френски/английски за кандидати от всички специалности;
 4. Украйна – 1 стипендия, пълен срок на обучение за кандидати от всички специалности.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са завършили висше образование в ОКС бакалавър или магистър в българско държавно училище с успех от дипломата не по-нисък от „много добър“ 4.50
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса
 • Да са установили контакт с приемащия университет относно възможността за обучение по желаната специалност

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Копие от дипломата за висше образование
 • Мотивация
 • Документ за владеене на работния език. Не се изисква за кандидати, завършили висше образование  по професионално направление Филология и изучавали съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 12 януари 2018 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 16 ануари 2018 г. от 10.00ч. в МОН.

 За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.


Летни езикови курсове и семинари

 1. Гърция – 4 стипендии, обучение до 1 месец на гръцки език за студенти от специалностите “Новогръцка филология“, “Класическа филология“, „Приложна лингвистика с гръцки език“, „Балканистика“ и “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”;
 2. Македония – 2 стипендии, 3 седмици обучение за студенти от специалностите „Българска филология“, „Славянска филология”, „Балканистика“, „Археология“ и „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”;
 3. Полша – 9 стипендии, обучение до 1 месец на полски език за студенти от специалност “Славянска филология с полски език”;
 4. Румъния – 10 стипендии, обучение до 1 месец на румънски език за студенти от специалностите “Румънска филология“, „Балканистика“ и “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”;
 5. Словакия – 5 стипендии, обучение до 1 месец на словашки език за студенти от специалност “Славянска филология със словашки език”;
 6. Словения – 2 стипендии, 2 или 3 седмици обучение на словенски език за студенти от специалност “Славянска филология“, „Балканистика“ и “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”;
 7. Сърбия – 7 стипендии, обучение до 1 месец на сръбски език за студенти от специалност “Славянска филология със сръбски език“ и “Балканистика”;
 8. Турция – 2 стипендии, 3 седмици обучение на турски език за студенти от специалностите „Тюркология“, “Балканистика“, „Приложна лингвистика“ и „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”;
 9. Унгария – 5 стипендии, обучение до 1 месец на унгарски език за студенти от специалност “Унгарска филология“ и преподаватели – филолози;
 10. Чехия – 8 стипендии, обучение до 1 месец на чешки език за студенти от специалност “Славянска филология с чешки език“ и преподаватели – филолози.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2016 – 2017 г. в редовна форма на обучение
  • които да не са в първата и последната година на обучение в ОКС бакалавър или магистър след завършено средно образование
  • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на ОКС магистър след завършена степен бакалавър или магистър
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от 4.00
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса (за Унгария няма възрастово ограничение)
 • Да владеят писмено и говоримо работния език
 • Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН за летен езиков курс в същата страна

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Документ за владеене или изучаване на работния език. Не се изисква за студенти от професионално направление Филология, изучаващи съответния чужд език
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН.

 Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 Срок за кандидатстване: 22 януари 2018 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 25 и 29 януари 2018 г. от 10.00ч. в МОН.

 За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.

Източник: МОН