Стипендия за обучение в Европейския университетски институт, Флоренция, 2018 – 2019 г.

 

период на провеждане  Период на провеждане: Стипендията се отпуска за академичната 2018-2019 година

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.

 Изисквания към кандидатите:

  • Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  • Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „Магистър“;
  • Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

 Повече информация може да намерите тук.

 Стипендията възлиза на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.

 Източник: Министерство на образованието и науката