Анкета на тема „Младите хора в Европа – Какво следва?“

Националната работна група за реализиране на Структурния диалог за България отправя покана за включването на младите хора в процеса на неговото изпълнение.

Организатор: Министерство на младежта и спорта, дирекция „Младежки политики“

Структурният диалог е инструмент, даващ гаранция, че становищата на младите хора се вземат под внимание при определянето на политиките, свързани с младежта на Европейския съюз. За да се постигне това, структурният диалог обединява млади хора, младежки организации, представители на младежки и политиците в целия ЕС, за да обсъдят съвместно въпроси, засягащи младите хора и се ангажират в политиката за младежта на национално и европейско ниво.

Попълването на анкетата няма да отнеме повече от 15 минути.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да дадете Вашето мнение, попълнете анкетната карта

краен срок за кандидатстване Краен срок за консултациите: 13 февруари 2018 г.

 Източник: Национален младежки форум