Отворена покана по проект „_Място – Доброволчество с въздействие“

Поканата  е насочена към реализиране на проекти за промяна в градската среда на 10 населени места в България.  Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито.

Общите критерии при избора на предложенията са:

  • Ясна и конкретна идея относно желаното въздействие на евентуалната трансформация на дадено публично пространство в съответния град;
  • Избраната локация да бъде от значение за развитието на града и силно ангажираща за местна младежка общност;
  • Готовност за отворено партньорство между три ключови участници – НПО в сферата на културата, спорта, доброволчеството, младежката работа, опазването на природата и др., публичния и частния сектор;
  • Натрупан опит и осъществени проекти с активно включване на местни младежи, младежки групи и организации на членовете от кандидатстващия екип. Предоставяне на линкове или синтезирана информация относно максимум два подобни проекта е желателно;

Към кого е насочен проектът?

Проектът “_Място” е разработен, за да изгради/надгради капацитета на партньори от НПО, публичен и частен сектор, участващи с общ проект за техния град. Проектът е замислен да насърчи споделянето на знания в сферата на междусекторното сътрудничество, облагородяване и разпространи добрите практики свързани с подобряване на градската среда.

 Профил на участниците:

 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Български юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Юридически лица регистрирани  по Търговския закон;
 • Учебни заведения (училища);
 • Неформални младежки организации и общности;

 Повече информация може да намерите тук.

Обща стойност на гранта: 10 000 лв.

 За да кандидатствате, попълнете специално създадената електронната форма за кандидатстване

Трябва да приложите още:
 • Автобиография/творческо портфолио  на кандидата/организацията;
 • Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация – юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ;
 • Декларация за участие и достоверност на информацията;
 • Декларация за авторство на проекта;
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации (ако има);
 • Видеоклип с продължителност до 3 минути, представящ по подходящ начин
  същността на Вашата кандидатура;

Необходимите документи можете да свалите от ТУК

* Изпратете всички сканирани копия на документи и линкове към други файлове на електронната поща на проекта: spot@bgbeactive.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 февруари 2018 г.

 Източник: Сдружение „BG Бъди Активен“