Дарителска кампания на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство сезон 2017 г.

Дарителската програма на Мото-Пфое е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2017 г. и до момента на изпращане на формуляра за участие през 2018 г.

Организатор: Мото-Пфое

Участието в програмата може да се определи в две категории:

  • Опазване на природната среда –  проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени. Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.
  • Опазване на културното наследство – проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство. Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.

Журито излъчва в рамките на всяко издание на Дарителската програма един национален победител. По своя преценка и убеждение журито има право да присъди и до две поощрителни награди. Общият награден фонд за всяко издание на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти, като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

 Повече информация можете да намерите тук.

  Ако имате интерес за участие, прочетете пълния процес на кандидатстване тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 февруари 2018 г. (важи датата на пощенското клеймо или на входящия номер, ако е доставено лично на адреса по-горе)

   За контакт:

Е-mail: contacts@motopfohe.bg

Тел: (02) 9842 387;  (02) 9842 269;  (02) 9842 332

 Източник: Moто-Пфое