Стипендии на френското правителство

Стипендиите се отпускат в три направления: такива за обучение, стипендии по програма “Мобилност на млади научни работници“ и за мобилност в рамките на постдокторантски програми.

Организатор: Френски институт в България

     1. Стипендии за обучение (не могат да бъдат продължавани или подновявани)

Магистратура 2 

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с:

 • формуляр;
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • CV;
 • копие на личната карта;
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година;
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата;
 • препоръка от преподавател или работодател;
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)  –  стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност до 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • CV;
 • копие на личната карта;
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България;
 • копие на дипломата за висше образование и приложението към нея;
 • писмено съгласие от двамата научни директори;
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни;
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения.

     2. Стипендии по програмата „Мобилност на млади научни работници“

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с:

 • формуляр;
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • CV;
 • копие на личната карта;
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България;
 • или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България;
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция;
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване.

3. Стипендии за мобилност в рамките на постдокторантски програми 

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии позволяват на изследователите престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с:

 • формуляр  Dossier de bourse de stage;
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • CV;
 • копие на личната карта;
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
 • копие на докторската диплома;
 • атестация за назначение в научноизследователска организация в България;
 • съгласие на българския ръководител на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция;
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване.

Стипендиите се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;
 • възраст :  35 години за ниво магистратура (master 2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници;
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър.
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години;
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Срокове:

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство:

 • 23 март – краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване.
 • 27 март – публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати.
 • 11, 12 и 13 април – събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 19 април – обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • април/юли – подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Мобилност на млади научни работници и Мобилност в рамките на постдокторантски програми:
Документи се приемат през цялата година и стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

Досие за предоставяне на стипендия

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

 • формуляр 
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • CV;
 • копие на личната карта;
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
 • според случая – академична справка за студентите в последна година или копие на дипломата за придобита степен на обучение във висшето образование и нейното приложение;
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение.

Докторантите е необходимо да добавят още:

 • заповед за зачисление на докторанта в България;
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни;
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители;
 • евентуално списък на публикации.

Стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти, записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването. Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението. Изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 Повече информация можете да намерите тук.

   За контакт:

Е-mail: bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Тел : 00 359 2 937 79 14/64

 Източник: Френски институт в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.