Студентски стипендии за 5-месечен срок на обучение в Словашката република

Отпускат се стипендии за български студенти от всички специалности, владеещи словашки език и желаещи да учат в рамките на 5 месеца в словашко учебно заведение.

място на провеждане Място: Република Словакия

Организатори: Програмата за сътрудничеств омежду Mинистерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република

Изисквания към кандидатите:

 •   да са български граждани;
 •   да са студенти през учебната 2017 – 2018 година в български държавни висши училища в редовна форма на обучение;
 • не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование, или са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“;
 • с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър“ (4.50);
 • да не са навършили 30 години към датата на конкурса;
 • да владеят писмено и говоримо словашки език.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник въз основа на критериите: степен на мотивация, информираност за обучението в страната, комуникативност, качество на документите и бъдеща реализация. Събеседването ще се проведе на 27 февруари 2018 г. от 10,00 часа в МОН.

 Повече информация можете да намерите тук.

 В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване съгласно Европейското законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

  За да кандидатствате са ви нужни следните документи:

 • заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкурса с опис на приложените документи;
 • звтобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;
 • академична справка за успеха и формата на обучение;
 • мотивация;
 • международно признат документ за владеене на словашки език или диплома за завършено средно образование с профил съответния език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи словашки език.
 • копие от личната карта на кандидата;
 • декларация от кандидата , че: 1. сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен  багаж и застраховки; 2. след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция“Висше образование” с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН; 3. ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, София.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 февруари 2018 г.

   За контакт: Тел: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.

 Източник

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса за стипендия. За повече информация се обърнете към посочените организаори.