Стипендия за обучение или специализация в Китай, 2018 – 2019 г.

Министерството на образованието и науката на Република България обявява конкурс за стипендии за следване и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища.

място на провеждане Място: Китай

период на провеждане  Период на провеждане: 2018 – 2019 г.

Организатор: Министерство на образованието и науката

Предоставените 22 стипендии са предназначени за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след придобита степен „бакалавър” или „магистър“, както и за едногодишна специализация по китайски език. Допуска се обучение по всички специалности, с изключение на специалностите от регулирани професии Медицина, Дентална медицина и Фармация. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от комисиите на МОН, провеждащи конкурсите за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина.

Стипендиите за обучаващите се в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” или „магистър“ осигуряват едногодишен подготвителен курс по китайски език.

Общи зисквания към кандидатите:

 • да са български граждани;
 • да владеят китайски или английски  език (препоръчително);
 • възрастови изисквания:
  • – за обучение в ОКС „бакалавър” – до 25 г.;
  • – за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” – до 35 г.;
  • – за преподаватели и изследователи – до 50 г.
 • да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца към 1 август 2018 година;
 • да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира в китайските висши училища.

Допълнителни изисквания:

За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

 • да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2017-2018 г., от всички специалности без горепосочените, с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.

За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:

 • да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех не по-нисък от „много добър” 4.50.

За едногодишна специализация по китайски език:

 • да са студенти в българско държавно висше училище, записани във втори или трети курс за редовно обучение в бакалавърска степен по специалностите „Китаистика”, „Приложна лингвистика с китайски език”, „Педагогика на обучението по български език  и китайски език“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ през учебната 2017-2018 г., с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50, или
 • да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в държавни средни или висши училища, или научни организации в областта на китайския език, и да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за специализация.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, подгответе следните документи на български език и ги подайте в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А:

 • заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 • копие от личната карта;
 • автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;
 • мотивация;
 • академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите по т. А и В);
 • копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А);
 • копие от дипломата за висше образование (за кандидатите по т. Б и преподавателите и изследователите по т. В);
 • копие от документ за владеене на китайски или английски език (ако има такъв документ); Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи посочените езици.
 • за работещите на щатна длъжност – договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение;
 • декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно сътрудничество” на МОН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 март 2018 г.

   За контакт:

Тел: 9217 530; 9217 784 и 9217 543

 Източник: Министерство на образованието и културата

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор на конкурса.