Обучение „DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context“ в Добринище, България, 13 – 21 август 2018 г.

Дигиталните истории са средство за повишаване на обществената чувствителност, емпатията и съпричастността. Ако сте изкушени да научите „как работят историите“ и да придобиете умения да ги сътворявате с дигитални инструменти, то обучението е подходящо за вас.

място на провеждане Място: град Добринище, България

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 21 август 2018 г.

Организатор: Сдружение „ВИА СИВИК“

Дигиталният сторителинг идва като алтернатива на институционализираната и манипулативна информация, отразяваща се негативно на цялостната социална среда. Той е реална възможност за активно младежко включване и приобщаване към общност със споделени ценности, интереси, идеи. Тази специфична форма на разказване дава достъп на младежи в неравностойно положение да участват в публичния диалог чрез силата на своите автентични истории.

Цели на проекта:

 • Повишаване на качеството и ефективността на младежката работа чрез подобряване на уменията на младежките работници да прилагат дигитален сторителинг в ежедневната си работа с млади хора с различен профил.
 • Създаване на мрежа от организации, които се интересуват от обмен на опит в работата с млади хора – споделяне на добри практики, практически приложения, разпространение на резултатите и др.
 • Разработване на следващи проекти, използващи придобитите умения и знания.

Профил на участниците:

 •  възраст над 18 години;
 • 2-ма младежки работници, младежки лидери, учители или ментори;
 • притежаване на базови компютърни и дигитални умения за работа с различни приложения в онлайн и офлайн среда;
 • добра езикова подготовка по английски език;
 • силен интерес към темата и мотивация за участие.

Партньори: 12 държави – България, Белгия, Испания, Латвия, Украйна, Кипър, Италия, Хърватска, Македония, Грузия, Словения и Португалия.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, изпратете следните неща на ел. адрес, viacivicbg@gmail.com:

 • Актуална автобиография (Европас формат) – на английски език.
 • Мотивационно писмо за интереса към темата и очакванията от обучението, както и как бихте приложили наученото в практиката си – на английски език.
 • Копие от сертификат за владеене на английски език.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2018 г.

  За контакт: viacivicbg@gmail.com

 Източник: Сдружение „ВИА СИВИК“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.