Стажантски програми в Българската национална телевизия

Основната цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост

място на провеждане Място: София

Работодател: БНТ

Цели на проекта:

 • Да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения към реалната работна среда.
 • Да се запознаят студентите с работата в Българската национална телевизия, с дейностите и функциите на нейните звена.
 • Да се даде възможност на младите хора да приложат на практика придобитите знания във висшето училище.
 • Да се усъвършенстват практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 Профил на участниците:

 • да сте студент/студентка по специалностите в обявените позиции за стажуване;
 • да владеете добре чужд език /в зависимост от позицията, за която се кандидатства/;
 • да имате добри комуникативни умения;
 • да обичате и умеете да търсите решение на проблеми;
 • да се адаптирате бързо към промените;
 • да управлявате ефективно времето си;

Позиция 1 – Стажант Апаратно-студиен комплекс

период на провеждане  Период на провеждане: юни – септември 2018 г.

Позиция 2 – Стажант „Подвижни телевизионни станции”

период на провеждане  Период на провеждане: 2 юли – 10 август 2018 г.

Позиция 3 – Стажант „Подвижни видеомагнетофонни станции”

период на провеждане  Период на провеждане: 2 юли – 10 август 2018 г.

Позиция 4 – Стажант „Репортажни телевизионни станции – производство”

период на провеждане  Период на провеждане: 2 юли – 10 август 2018 г.

Позиция 5 – Стажант „Художествено и ефектно осветление”

период на провеждане  Период на провеждане: 2 юли – 10 август 2018 г.

Позиция 6 – Стажант „Международна дейност, проекти и програми”

период на провеждане  Период на провеждане:

 • първи стажант – юни, юли, август септември 2018 г. – „Проекти и програми” (специалност „Европеистика”, съгласно точка 4);
 • втори стажант – февруари, март, април, май 2018 г. – „Международни прояви” и организиране на събития и международна дейност (специализация „Организация на специални събития” – специалност „Връзки с обществеността”, или международни отношения, международни икономически отношения, филология; журналистика съгласно точка 4);
 • трети стажант- февруари, март, април, май 2018 г. – Евровизионен обмен (специалност: международни отношения, международни икономически отношения, филология, Европеистика.

 Провеждането на стажа се ръководи от наставник, по предварително подготвена програма от наставника. На успешно завършилите стажа студенти се издава удостоверение.

 Повече информация може да намерите тук.

 Стажът е неплатен.

 За да кандидатствате са ви необходими следните документи: молба (свободен текст, където да се посочи позицията и дирекцията за която се кандидатства, телефон и електронен адрес за контакт), автобиография и мотивационно писмо, които да трябва да подадете в деловодството на Българската национална телевизия или да изпратите по пощата на адрес: гр. София, ул. „ Сан Стефано” №29.

 Източник: БНТ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти в стажантската програма. За повече информация се обърнете към посоченият работодател.