Стипендии от Американска фондация за България, 2019-2020

Американска фондация за България е отворена към нови кандидатури за стипендии в средното образование за учебната 2019/2020 г.

Организатор: Американска фондация за България

Необходими документи:

 • писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;
 • автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;
 • отделен документ (Word или  Excel – не сканирани!) с информация за обратна връзка със следните данни:
 • трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; дисциплина, в която кандидатства; клас
 •  актуална снимка  (без значение от формата);
 • две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;
 • план за работа през учебната 2019/2020 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2019/2020; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);
 • декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;
 • копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2018/19 учебна година (не се заверяват);
 •  копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.
 •  за учениците в гимназии по изящни и приложни изкуства: По една рисунка или работа по специалността от темите „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.

Повече информация може да намерите тук.

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2019/2020 година.

За да кандидатствате, изпратетте горепосочените документи на имейл адрес office@afbulgaria.org

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2019/2020.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.

  За контакт: office@afbulgaria.org

Източник: Американска фондация за България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочената  организация.