Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер, 2021 г. – 2027 г.

По настоящата Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер ще се сключват договори с организации за присъединяване към националната Евродеск мрежа за периода 2021 -2027 г.

Организатор: EuroDesk – България

Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • кандидатстващата организация трябва да е  юридическо лице с нестопанска цел;
 • кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“  и  мрежата „Евродеск“;
 • опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
 • организацията е необходимо да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора и да има пряк контакт с тях;
 • кандидатът трябва да разполага с необходимия организационен, технически и финансов капацитет, с цел да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.

Ограничения при кандидатстването:

1. Организации, които кандидатстват за Евродеск мултиплаери и имат финансови задължения към ЦРЧР в размер по-голям от равностойността на 200 (двеста) евро, не са допустими кандидати.

2. Всички кандидатури, които:

 • са на кандидати, закъснели с повече от 5 месеца след датата, на която, съгласно сключен договор между тях и ЦРЧР, е следвало да представят краен отчет за осъществяван от тях проект;
 • са на кандидати с неуредени задължения към ЦРЧР, за период от повече от 5 месеца, след определяне на сума за възстановяване по сключен договор;
 • са на кандидати, вписани в регистър на нередностите, воден от ЦРЧР няма да бъдат разглеждани.

Продължителност на членството в националната Евродеск мрежа:

 • до края на 2027 г. /края на програмния период на Програма „Еразъм+“/.

 Пакетът за кандидатстване следва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията /копие/
 3. Бланка за правен субект на организацията
 4. Автобиография на лицето, което ще отговаря за Евродеск мултиплаера

Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се изпращат:

1. по поща/с куриер на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3

София 1000

Конкурс за Евродеск мултиплаери

2. по имейл до:

Михаела Канарчева – mkanarcheva@hrdc.bg

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 30 юни 2021 г. /включително/.

За дата на подаване на документите се счита: датата на пощенското клеймо или датата на имейла, която трябва да бъде до 30.06.2021г., включително.

За контакт: Михаела Канарчева – координатор Евродеск-България, тел.: 02 915 50 20

e-mail: mkanarcheva@hrdc.bg

Източник: EuroDesk – България

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.