Покана от ММС за предоставяне на информация за добри практики за младежка доброволческа дейност през 2016 г.

ДО МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

В Чл. 41 от Закона за младежта се регламентира методът за популяризиране на добри практики в сферата на младежката доброволческа дейност. Текстът в закона е следния:

Чл. 41. (1) Младежките организации въвеждат и популяризират добри практики за младежка доброволческа дейност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) Ежегодно до 1 март младежките организации предоставят в Министерството на младежта и спорта информация за добри практики за младежка доброволческа дейност.

(3) Информацията по ал. 2 съдържа: описание на младежката доброволческа дейност, място и период на провеждането, брой и възраст на младежите доброволци. Закон за младежта (Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.).

 В тази връзка  е необходимо да предоставите информация за добри практики за младежка доброволческа дейност, изпълнявани от вашата организация през 2016 г.,  като попълните формуляра и го изпратите на youth.policy@mpes.government.bg.

 Краен срок за предоставяне на информацията: 1 март 2017 г.

 Получената информация ще бъде обработена и популяризирана от Министерство на младежта и спорта.

 Източник:  Екипът на дирекция „Младежки политики“