Обучение за глобално образование в Молина, Испания, 10 – 14 септември 2018 г.

Обученито има за цел да предостави на младежките мултипликатори и организации нови инструменти и знания, за да могат те да играят по-голяма роля в своите общности в рамките на настоящия глобален взаимосвързан контекст.

място на провеждане Място: Молина, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 14 септември 2018 г.

Организатор: The North-South Centre

В рамките на обучението ще се обърне вниманието на 5 от целите за устойчиво развитие на ООН  (SDGs): хора, планета, просперитет, мир и партньорство, като разглежда редица взаимосвързани елементи като: участие на младите хора, медийна грамотност, права на човека, миграция, инвестиции и търговията и изменението на климата.

Обучението ще даде възможност на участниците да разсъждават върху политически, икономически, социални и екологични проблеми, като по този начин развиват критично разбиране за тяхната роля, отговорност и начин на живот във връзка с глобализираното и взаимосвързано общество.

Основавайки се на този подход, обученито има за цел да предостави на младежките мултипликатори и младежките организации нови инструменти и знания, за да играят по-голяма роля в своите общности в рамките на настоящия глобален взаимосвързан контекст.

Специфични цели на обучението:

  • Да се ​​разберат уменията, ценностите и знанията зад концепцията за образование за глобално развитие (GDE);
  • да предостави на младежките мултипликатори набор от компетенции и инструменти за популяризиране и разпространение на принципите на GDE на други млади хора.
  • повишаване на осведомеността относно Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 и ролята, която младите хора и младежките организации имат при осъществяването, наблюдението и оценяването на целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs на ООН) следвайки “glocal” подхода;

След завършване на курса участниците ще действат като младежки мултипликатори чрез разработване на последващи инициативи с подкрепата на изпращащата си организация.

 Изисквания към кандидатите:

  • да са на възраст 18-30 години;
  • да говорят свободно английски език;
  • да са част от организация, чиято основна целева група са младежи.

 Повече информация може да намерите тук.

Обучението няма такса за участие. Организаторите покриват изцяло разходите за пътуване, настаняване и храна за участниците.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 юли 2018 г.

  За контакт: nsc.youthcooperation@coe.int

 Източник: Съвета на Европа

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към организатора.