Стипендии за студенти за обучение в летен езиков курс или семинар в Словения

Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища.

място на провеждане Място: Словения

период на провеждане  Период на провеждане: 2 или 3 седмици

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на студенти български граждани, завършили средно или висше образование в български държавни висши училища за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г. в редовна форма на обучение
  • които са в специалност “Славянска филология”, “Балканистика” или “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
  • които да не са в първата и последната година на обучение в ОКС бакалавър или магистър след завършено средно образование
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от 4.00
 • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса
 • Да владеят писмено и говоримо работния език (Словенски език)
 • Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН за летен езиков курс в същата страна

Документи за кандидатстване:

 •  Заявление в свободна форма до дирекция “Висше образование” за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 • Академична справка за успеха и формата на обучение.
 • Документ за владеене или изучаване на работния език. Не се изисква за студенти от професионалното направление “Филология”, изучаващи съответния чужд език.
 • Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Висшеобразование”с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН.

Важно! Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2018-2019 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година.

Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Дондуков 2А.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 юли 2018 г.

Събеседването ще се проведе на 01 август 2018 г. от 10.00 ч. в МОН.

  За контакт: тел. 9217 530, 9217 784 или 9217 445

Източник: МОН

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички изисквания и условия за кандидатстване.