Еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“

Финансова подкрепа за ученици от 12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 2017/2018 г.

Организатор: Президента на Република България

 Изисквания към кандидатите:

Студенти, записани за обучение в първи курс във висше училище или професионален колеж, за които са изпълнени едновременно следните условия:

 •  кандидатствали са във висше училище или професионален колеж в годината на завършване на средното си образование и са приети в същата календарна година;
 • записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж в годината на завършване на средното си образование;
 •  напускат, в годината на записването си във висше училище или професионален колеж, специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат (СПИ);
 •  социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

Ученици в 12 клас на средните училища, за които са изпълнени едновременно следните условия:

 • завършили са 11 клас с отличен успех (5.50 – 6.00);
 • настанени са в специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство;
 • социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

 За да кандидатствате, трябва да изпратите посочените документи на адрес –  гр. София, бул. „Дондуков“ № 2, както следва:

За  студентите:

 • заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ – по образец (Приложение № 1);
 •  уверение от съответното висше училище или професионален колеж, че кандидатът е записан за обучение в първи курс;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

За учениците:

 • заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ по образец (Приложение № 2);
 • документ от съответното средно училище, че кандидатът е завършил с отличен успех 11 клас и е ученик в 12 клас в годината на кандидатстването за получаване на еднократна финансова помощ;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

 Повече информация може да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 За контакт: Нина Колева – e-mail: n.koleva@president.bg

 Източник: Президент на Република България

YOUTHub не носи отговорност за получателите на финансова помощ. За повече информация се обърнете към посочения организатор.