Българската народна банка обявява стипендии за студенти

Българската народна банка обявява
конкурс за стипендианти за 2019 година

Организатор: Българската народна банка

Вид стипендии:

 • Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.
 • Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

 Изисквания към кандидатите:

 •  Да са български граждани
 • Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности
 • Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:
  • след придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
  • без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
 • Да не са служители на БНБ
 • Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ
 • Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър” и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор”

Необходими документи за кандидатстване:

 •  Мотивационно писмо
 • Автобиография, в която за кандидатите докторанти да се акцентира на научната активност на кандидата – публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др. подобни
 • За студентите-магистри – документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:
  • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен “бакалавър” за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър” или
  • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”
 • За докторантите – документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”
 •  Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:
  • За студентите – магистри: Перспективите пред свободната търговия;
  • За докторантите: Защо равновесният лихвен процент е важен за централните банки?
 • Декларация по образец
 • Съгласие за обработване на лични данни по образец

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

 Повече информация може да намерите тук.

Подаване на документите:

 • На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.
 • С препоръчано писмо на адрес:

          Българска народна банка,

          пл. „Княз Александър І” № 1

         1000 София

         относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ”.

 •  В сектор „Информация” в паричния салон на БНБ – пл. „Княз Александър І” № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2018 г.

   За контакт: 02 / 9145 2723 (в работни дни)

 Източник: Българската народна банка

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.