Стипендии на френското правителство за магистратура, доктурантура и научен престой

Организатор: Френския институт в България

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България и в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на постдокторанти.

Видове стипендии

1. Стипендии за обучение

 • Магистратура 2  

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

 • Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

2. Стипендии по програмата « Мобилност на докторанти »

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 1 месец в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

3. Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни областиТези стипендии им позволяват престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

 Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програмата за мобилност на докторанти
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

 Подробна информация за условията и процеса на канидатстване може да намерите тук.

 Стипендиите на френското правителство включват :

 • 700 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1060 евро за докторантура под двойно научно ръководство и мобилност на докторанти, записани в български учебни заведения
 • 1704 евро за постдокторантски програми
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех

  За да кандидатствате, разгледайте пълните условия и необходими документи тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 април  2019 г.

Срокове

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 7 април: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 10 април : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 15, 16 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 30 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • май/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Мобилност на докторанти

Научен престой на високо ниво (мобилност на постдокторанти)

 • Документи се приемат през цялата година и стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата

  За контакт:  bissera.kolarova@institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64

 Източник: Френски институт в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения контакт.