Стипендия на АББ Фондация “Юнгер Дорман” 2019

Стипендията е за студенти по инженерни науки в Технически университет гр. София и филиал Пловдив, които се нуждаят от финансова подкрепа за да продължат образованието си.

период на провеждане Период на провеждане: Максимален срок от 5 учебни години като стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне

Организатор: АББ Фондация “Юнгер Дорман”

Описание на стипендията:

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си. Освен това те ще имат ментор от АББ по време на целия период на стипендията, ще са част от онлайн курс по английски език; ще имат възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария и ще могат да стажуват в АББ.

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;
 • Първи или втори курс, от факултети: Факултет Автоматика, Електротехнически факултет, Енергомашиностроителен факултет, Факултет Електронна техника и технологии, Машинно-технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение – Технически университет София и филиали: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене – Технически университет – филиал Пловдив.
 • Общ успех от зимен семестър 2018/2019 – равен или по-висок от Мн.добър 4,50;
 • Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно;
 • Мотивация и лични качества.

Повече информация може да намерите тук.

5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър

За да кандидатствате Ви трябва следното:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване /Stipend Application Form/

2. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър 2018/2019;

3. Служебни бележки, удостоверяващи доходи от:

 • Родители/настойници за периода 01.01.2018 – 31.12.2018г.
 • Получени стипендии
 • Трудово правоотношение

4. Автобиография на английски език;

5. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация:

 • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
 • причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи Вашето обучение;
 • мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;

6. Копие на диплома за средно образование;

7. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:

 • кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
 • причините, поради които го препоръчва;
 • участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката; Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията. Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.1 и 4 и 5, които е необходимо да се подготвят на английски език.

Документите се подават в Кариерните центрове по локации, съответно:

Център “Кариера и възпитаници (алумни)”, ТУ София

София 1000, бул. “Климент Охридски” № 8

учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

тел. +359 2 965 34 40

е-mail: career@tu-sofia.bg

Кариерен център, ТУ София, филиал Пловдив, 4000 Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” № 25 учебен корпус 4, стая 4435 тел: +359 32 659 541

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

 Краен срок за кандидатстване: 12 април 2019 г.

За контакт: Надежда Ангелова

Тел: + 359 32 998 735

И-мейл: Nadezhda.Angelova@bg.abb.com или bg-careers@abb.com

Източник: Кариера ТУ- София

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.