Проект “Инкубатор на интегрирани образователни мрежи”

Проектът има за цел да поощри и подпомогне сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град.

Организатор: “Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула”

период на провеждане Период на провеждане: юни – ноември 2019

място на провеждане Място на провеждане: София

Цели на проекта:

  1. Да се популяризира инициативата „София – град на толерантността и мъдростта“, като се обвърже с потенциала на столицата ни да се развива като съвременен „учещ се град“ (модела Learning city на ЮНЕСКО);
  2. Да се организира, координира и фасилитира разработването на иновативни визии и стратегически програми за работа в интегрирани образователни мрежи и ареали на територията на голяма Столична община, ориентирани към спорт, туризъм, екология, гражданско участие, физическо възпитание и здравословен начин на живот, социална интеграция на уязвими групи и др.;
  3. Да се подкрепи създаването на общност на доставчиците на образователни дейности и услуги, обединени в образователни мрежи и ареали на територията на голяма Столична община.

Профил на участниците:

  • 48 ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.), които

Изисквания към участниците:

  • мотивация и търсят подкрепа, за да доразвият свои иновативни идеи за работа в тематични образователни мрежи на територията на голяма Столична община

Дейности:

Проектните дейности са фокусирани върху подготовката и реализацията на серия от обучителни дейности и творчески ателиета тип „инкубатор“, в рамките на които смесени екипи от ученици, студенти и младежи до 35 г., с подкрепата на интердисциплинарен менторски екипи, ще разработят и представят свои иновативни визии и програми за развитие на София като (учещ се) град на толерантността и мъдростта.

Каква е ползата от включването ми?

  • възможност за придобиване на полезни предприемачески знания, умения и опит,
  • представяне публично и получаване на подкрепа за свои иновативни идеи за работа в интегрирани градски образователни мрежи

Приотитетни теми за работа:

Доброволчеството, застъпничество и промотиране на правата на уязвимите групи, превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение; оползотворяване на свободното време чрез спорт, изкуства, социални дейности, междукултурния диалог, здравословен начин на живот, екология на ежедневието, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на зависимости и др.

Начин и модел на работа:

Ще се използва модела на неформално обучение и образование. С подкрепата на ментори екипите ще работят по избрано от тях задание в три тематични области:

(1) Зелени и здравословни учещи градове

(2) Равноправни и приобщаващи учещи градове

(3) Достойна работа и предприемачество в учещия град.

По всяка от трите ключови теми ще бъдат сформирани минимум 2 екипа с определени (предварителни) тематични фокуси.

Всеки екип ще работи с помощта на двама ментори, които са експерти в съответното тематично поле или практически сектор. В помощ на участниците ще са и 5-ма консултанти, специалисти по управление, предприемачество, работа в мрежа, междусекторно партньорство и пр.

Кои са менторите?

Ключови специалисти от Столична община и нейните подразделения, училища и детски градини, спортни клубове, културно-просветни, социални и образователни неправителствени организации, бизнес организации и др.

Ключови дати:

  • 9 юни 2019 15:00 – 18:00- информационен полуден за младежки екипи
  • юни – октомври 2019 – период на самостоятелна работа по групи/екипи с подкрепата на менторите, консултантите и онлайн платформата с предварително подготвени ресурси
  • Началото на ноември 2019 – еднодневни тематични творчески ателиета, в рамките на които екипните идеи ще финализират и презентират публично

Начин на участие: Попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок: 7 май 2019

За контакт: mimointeraula@gmail.com

Повече информация можете да прочетете в поканата за участие в проекта.

Източник: ЦИИНО

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.