Анкета за ползите от доброволчеството

Твоето мнение е от значение!

Проектът JobBridge е насочен към идентифицирането и валидацията на компетенциите, които доброволчеството развива. Целта на проекта е да интегрира формалното и неформалното учене като включи социални, личностни и организационни компетенции в система, която може да бъде обвързана с вече съществуващи инструменти за валидация като EQF, ECVET, ECTSи/или Europass.

Крайният резултат от проекта ще бъде разработването на референтна система, чрез която доброволчески организации могат да оценят и докажат развитието на съответни компетентности в своите доброволци.

В тази връзка, молим да се включите в анкетите по проекта, в зависимост от вашия опит с доброволчеството

Информация за проекта (флаер)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 май 2019 г.

Ако проекта ти е интересен и искаш да разбереш повече, посети job-bridge.eu или пиши на jobbridge@three.p2n.de.