ММС стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществен съвет по въпросите на младежта

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на Съвета:

 • Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при провежданите от него политики;
 • Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;
 • Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;
 • Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.
 • Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;
 • Координира взаимодействието на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. За включване на нови организации като членове на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия:

 1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата;
 2. Експертиза  в  разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;
 3. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;
 4. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;
 5. Опит в областта на младежкото доброволчество. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов. Писмата трябва да съдържат информация за номиниран един представител-титуляр от организацията и един негов заместник (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и се придружават от:

 1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания;
 2. Актуален учредителен акт на организацията;
 3. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник;
 4. Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

Приложения:

 1. Правила за работата на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта;
 2. Заповед за актуалния състав на Обществения съвет.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща: gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg. Всички кандидатури ще бъдат разгледани, а организациите, които отговарят на изискванията за участие, ще бъдат включени в състава на Съвета. Информация за членовете на Съвета ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на Национална информационна система за младежта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 юни 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо!

В случай на необходимост от допълнителна информация, може да се свържете с лицето за контакт от Министерство на младежта и спорта – Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“, тел: 0894/567844, e-mail: gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg

Източник: ММС

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на процедурата. За повече информация се обърнете към посочения контакт.