Европейска младеж заедно към Европейската комисия

Проектите „Европейски младежи заедно“ имат за цел да създадат мрежи, насърчаващи регионални партньорства.

период на провеждане  Период на провеждане: май – декември 2020г.

Организатор: EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Цели на проекта:

 • насърчаване и развитие на по-структурирано сътрудничество, онлайн и офлайн, между различни младежки организации за изграждане или укрепване на партньорства;
 • насърчаване на участието на недостатъчно представени групи от млади хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажиране на уязвими млади и социално-икономически младежи в неравностойно положение;
 • намиране на нови начини за овластяване на младежките организации за справяне с кризата Covid-19 и последствията от нея, като подкрепя иновативни начини за сътрудничество;

Изисквания към кандидатите:

 • младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичния процес и в обществото, като организират обучения, показват общи общности сред младите европейци и насърчават дискусията и дебатите относно връзката им с ЕС, неговите ценности и демократични основи, включително от предоставяне на значим глас на младите хора в рамките на процеса на възстановяване на Covid-19;
 • неправителствено организации, работещи в младежката сфера и публични, местни и национални органи
 • Държави-членки на ЕС, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от европейско икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

График на провеждане:

 • 12 май 2020г.– публикация на поканата
 • 28 юли 2020г.– краен срок за подаване на заявления за проекти; до 17:00 часа
 • юли – номеври 2020г.– период на оценка на проектите
 • ноември 2020г.– връзка с кандидатите и предоставяне на информация
 • демекври 2020г.– подписване на споразумение за безвъзмездна финансова помощ

Финансовата подкрепа от ЕС е минимум 100 000 EUR и не може да надвишава 500 000 EUR. Тя е ограничена до съфинансиране на 80% от общите допустими разходи по проекта. Агенцията ще финансира 10 до 15 предложения.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 август 2020 г.

   За контакт: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

Източник: EACEA

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочената организация.