Стипендия “Добротворчество”

Стипендията помага на младежи в неравностойно положение, които желаят да учат във висше учебно заведение.

Организатор: Сдружение „Милостив“

 Информация за стипендията:

Инициативата има за цел да помогне на младежи в неравностойно положение, които имат желание да продължат обучението си във висше учебно заведение. Стипендията е десетмесечна по 100 лева на месец и еднократно изплатени 200 лева за закупуване на учебници. Средствата ще бъдат дарени през октомври 2020 година на първите класирали се участници от списъка, които са приети (или продължават) да учат висше образование.

 Условие за участие:

 • Да сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение (отглеждан от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции, младеж с увреждания).
 • Да сте на възраст до 21 години включително (това условие не важи за младежи, които са получили стипендия Добротворчество през изминалите години).
 • Да ви предстоят кандидат-студентски изпити през 2020 г. или в момента да сте студент.
 • Да имате успех над много добър 4.50

 Преди да се включите в инициативата, запознайте се с пълната информация и правилата за участие тук.

  За да се включите, е необходимо да изпратите e-mail на studenti.dobrotvorchestvo@gmail.com със следната информация:

1. Информация за контакт
Трите ви имена, електронен адрес (в случай, че е различен от този, от който пишете), телефонен номер за връзка с вас.

2. Мотивационно писмо
Писмото трябва да съдържа отговор на следните въпроси:

Защо искам да уча висше образование? Каква специалност искам да уча? Какво искам да работя като завърша и защо? С какво образованието ще ми помогне?

За младежите, които в момента са студенти, първите два въпроса се заменят съответно със: Защо реших да следвам във ВУЗ? Защо избрах да уча в съответната специалност?

Дължината на мотивационното писмо е необходимо да бъде между 500 и 1000 думи (около 1 – 2 стандартни страници) и то ще бъде публикувано на сайта milostiv.org. Ако вече сте изпратили мотивационно писмо от предишните години, когато сте кандидатствали за стипендия „Добротворчество“, не е задължително да пишете ново писмо.

3. Документ за образование
Изисква се успех над много добър 4,50.

 • Ако сте завършили училище, но все още не сте студент е необходимо копие от дипломата си за завършено средно образование. Това е достатъчно, за да кандидатствате за стипендията, но след като бъдете приети за студент, ще е необходимо да изпратите и документ от университета, удостоверяващ, че сте приети да учите там.
 • Ако сте настоящи студенти ще е необходимо служебна бележка от университета за успех. Тази бележка може да бъде изпратена до 25-ти септември 2020 г.

4. Документ, удостоверяващ, че сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение

 • Ако сте живели или живеете в социален дом на държавна издръжка или при приемни родители е необходимо да ни изпратите служебна бележка, с която да докажете че живеете/сте живели там.
 • Ако сте социално слаби е необходимо да изпратите:
  • Копие от вашия акт за раждане и копие от акт за раждане на ваши братя/сестри под 18 години в семейството, в случай, че имате такива;
  • Служебна бележка за дохода на родителите за последните 6 месеца;
  • Ако има починал родител – Смъртен акт;
  • Ако някой от родителите е безработен – Служебна бележка от Бюро по труда, че лицето е регистрирано при тях.
 • За младежи с увреждания е необходимо копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

5. Фотокопие на попълнена и подписана Декларация за съгласие за обработване на лични данни, която можете да изтеглите от тук.

 Краен срок за участие: 15 август 2020 година

 За контакт: milostiv.org@gmail.com

 Източник: БНР БЛАГОЕВГРАД

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.