Фокус група по проекта „GENERATION ZЕЛЕНО“, 24 октомври 2020г. в София

Целта на тази дейност е проектът да бъде обсъден в неговата начална фаза с млади хора, които биха могли да допринесат с добри идеи както за отделните етапи от изпълнението му, така и за темите и въпросите, които първоначално да залегнат в планираното анкетно проучване, а впоследствие да бъдат обсъдени и по време на трите Форума за диалог и Green Economy Camp.

място на провеждане Място: офиса на EPI в София (Бул. Витоша 126)

период на провеждане  Период на провеждане: 24 октомври 2020г.

Организатор: Институт за икономическа политика

Относно проекта:

Институт за икономическа политика стартира изпълнението на проекта „GENERATION ZЕЛЕНО – визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика“, финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“. Основната цел на проекта е да предостави възможност на младите хора (основно от т . нар. Поколение Z) да поемат активна роля в дебата за предстоящия енергиен преход,като в рамките на структурен диалог с представители на национални и местни институции и организации да обсъдят различните проявления от тази трансформация и възможностите за зелено предприемачество и граждански инициативи в сферата на опазване на околната среда.

Профил на участниците:

  • Да са на възраст от 18 до 30 години;
  • Да имат интерес по темата за развитието на зелена икономика и устойчиво развитие.

Цели:

  • да предостави платформа за структурен диалог между взимащи решения в сферата на държавното и местното управление, бизнеса и НПО, от една страна, и младите хора от друга и да допринесе за по-доброто разбиране на процесите на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика и последствията от него на национално и местно равнище;
  • да осигури чуваемост и тежест на изразеното мнение от младите хора в диалога с отговорните институции, експерти и вземащи решения;
  • да повиши интереса на младите хора за участие в процеса на формиране на политики и ангажирането им в диалога с експерти и други заинтересовани страни ;
  • да развие умения на участващите в проекта младежи чрез форми на неформално обучение и подходите на системното мислене, както и чрез споделяне на възможности за „зелено“ предприемачество и социално предприемачество с фокус върху устойчивото развитие.

Повече информация може да намерите тук.

Разходи:

За провеждането на Фокус групата, EPI осигурява изхранване, кафе паузи и обучителни материали. За младежите, които не живеят в София, се предвижда покриване на транспортните разходи, както и нощувка при необходимост!

 За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 октомври 2020 г.

За контакт: (02) 952 29 47

Източник: Институт за икономическа политика

YOUTHub не носи отговорност за провеждане на събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.