Конкурс за отпускане на стипендии за 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Организатор: Фонд Активни граждани България

период на провеждане Продължителност на стипендията:

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година, и е с
продължителност от шест години.

Условия за участие:

 • Български гражданин или законно пребиваващо в България лице, открито заявяващо своя ромски произход.
 • Възрастта към датата на подаване на документите за участие е до 29 години включително.

През академичната 2020/2021 година, кандидатът ще бъде:

 • Редовен студент в акредитирано висше училище в България за получаване на степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър в едно от следните професионални направления: Медицина, Фармация, Стоматология, Обществено здраве и Здравни грижи.

Или

 • Докторант в акредитирано висше училище в България по програма в едно от следните професионални направления: Медицина, Фармация, Стоматология, Обществено здраве и Здравни грижи.
 • Кандидатът не е бил стипендиант по стипендиантската програма, в рамките на която се провежда настоящия конкурс, чийто договор е прекратен на основание на член от Договор за предоставяне на стипендия за академичната 2018/2019 и 2019/2020г., който съответства частично или изцяло на текста в разяснението под черта.
 • Кандидатът не е студент в дистанционна или задочна форма на обучение.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Подписано лично от кандидата заявление за кандидатстване за участие в
  програмата (по образец).
 • Копие на диплома за завършено средно образование. Ако кандидатът е докторант,
  следва да подаде копие на диплома за последната завършена образователна
  степен.
 • Мотивационно писмо до 1000 думи, изготвено от кандидата.
 • Препоръка от представител на неправителствена организация (НПО), училище,
  училищно настоятелство, читалище или друга институция, която представя оценка
  на личностните или професионални качества на кандидата.
 • (По желание) Документ, удостоверяващ доброволчество в подкрепа на ромска
  общност, социална кауза и/или здравна дейност, представен от организацията,
  предоставила възможността за доброволчество.
 • Студентите в първи и по-горен курс трябва да представят уверение,
  удостоверяващо, че са приети или продължават обучението си в редовна форма на
  обучение в акредитирано висше училище в посочената специалност на допустимите
  за подкрепа професионални направления.
 • Докторантите трябва да предоставят заповед за зачисляване в посочената програма в съответното допустимо за подкрепа професионално направление в съответното висше училище.
 • За кандидати, които нямат навършени 18 години: декларация от родител/настойник
  за съгласие за участие в стипендиантската програма (по образец).

Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат предоставени приблизително общо 240 годишни стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма.

Краен срок за участие: 5 ноември 2020 г., 18.00ч.

 За контакт: med_scholarships@tsa-bulgaria.org

Източник: www.ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.