Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози“ – 2020/2021

За трета поредна година СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ с подкрепата на фондация “Тръст за Социална Алтернатива” обявява конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози“ – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово.

Организатор: Сдружение Нов Път и Тръст за Социална Алтернатива

Изисквания към кандидатите:

1. Да са от ромски произход;

2. Да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2020/2021 година;

3. Да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2019/2020 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2019/2020 година.

Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: Сдружение Нов път, детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни.

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2019/2020 година, издадена от училището на кандидата.

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница – формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

 Участие в конкурса:

Документи се приемат по поща на адреса на организацията /препоръчано, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща: email: new_road@abv.bg

Краен срок за участие: 9 октомври 2020 г.

За контакт: ФБ профила на Сдружение Нов Път 

Източник: НПО портал

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.